Regulamin sklepu internetowego www.houseoffun.eu 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.houseoffun.eu (serwis), w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu. Regulamin stosuje się do towarów zakupionych wyłącznie za pośrednictwem serwisu.

2.     Serwis prowadzony jest przez: MGSD Kajetan Kisielewski, ul. Świętochowskiego 1/74, 01-318 Warszawa NIP 5222500757, email: tablice@houseoffun.eu (dalej jako House of fun/Sprzedawca).

3.     Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie należy zapoznać się przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione warunki.

4.     Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

·       warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

·       zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

5.     Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane.

§ 2 

Informacje o produktacie 

1.     Produkty House of fun zostały wykonane ręcznie. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje możliwość występowania drobnych różnic pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami oraz drobnych niedoskonałości, które są wpisane w specyfikę rękodzieła. 

2.     Tablice Manipulacyjne , kredowe i kredowo-magnetyczne House of fun są przedmiotami funkcjonalnymi, które powstają w oparciu o założenia Montessori. Elementy z tablic edukacyjnych House of fun w większości stanowią przedmioty z życia codziennego, które nie są zabawkami. Dzieci powyżej 3 r. ż. mogą z nich korzystać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

3.     Jako House od fun dokładamy wszelkich starań, aby wykonane przedmioty były bezpieczne.

4.     Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący oświadcza, że zapewni dziecku nadzór w czasie korzystania z zakupionych w serwisie www.houseoffun.eu przedmiotów, aby uniknąć sytuacji mogących stworzyć jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka.

5.     Informacje dotyczące zakupionego produktu, instrukcja obsługi (jeśli jest taka niezbędna) oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania dla Kupującego dołączane są każdorazowo do przesyłki zawierającej produkt wraz z dowodem zakupu.

§ 3
Przyjmowanie zamówień/zawieranie umów
 

1.     Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez serwis www.houseoffun.eu. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.

2.     Do składania zamówień nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

3.     Warunkiem do złożenia zamówienia i dokonania zakupu  jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży takich jak na przykład dane adresowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia

4.     House of fun zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez House of fun.

5.     Klient zobowiązany jest wypełnić formularz niezbędny do złożenia zamówienia prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym, w przeciwnym razie House of fun zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

6.     W przypadku zakupu przedmiotów gotowych przy których widnieje informacja „Wysyłka w 24h” Klient zobowiązany jest uiścić opłatę najszybciej jak jest to możliwe, nie później jednak niż 24 godziny od chwili zakupu. Brak wpłaty w tym terminie skutkuje automatyczną anulacją zamówienia.

7.     Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia

8.     W przypadku braku zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach i zamówienie zostanie w całości anulowane.

9.     W przypadku zakupu przedmiotu, który ma zostać wykonany na zamówienie klienta, realizacja może zostać rozpoczęta jedynie po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki stanowiącej 100% wartości towaru, która powinna nastąpić nie później niż 3 dni od daty złożenia zamówienia.

10.   Zamówienia realizowane są w kolejności składania, w terminie przestawionym w opisie produktu.

11.   Kupujący może zamówić jeden lub więcej Towarów spośród oferowanych na Stronie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Sklep zastrzega sobie prawo do uzgodnienia indywidualnego czasu realizacji. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia 

§ 4
Zamówienie i Płatności

1.     Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podawane są jako osobna pozycja w ostatni etapie składania zamówienia, przed zatwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta. 

2.     Klient uiszcza cenę w formie zaliczki stanowiącej 100% wartości towaru:

 

a/ przelewem bankowym na rachunek prowadzony przez MGSD Kajetan Kisielewski mBanku nr rachunku: 06 1140 2004 0000 3602 7653 9104

b/bezpiecznym systemem szybkiej płatności TPay (przekierowującej na stronę wybranego przez klienta banku).
Wybór metody płatności dostępny jest w koszyku po złożeniu zamówienia

House of fun nie wysyła towarów za pobraniem, nie przyjmujemy także płatności gotówką.

3.     W przypadku płatności przelewem bankowym, w tytule przelewu należy podać poprawny numer zamówienia i nazwę zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane w terminie podanym w ofercie, liczonym od daty zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym.

4.     W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji Płatności z winy nieleżącej po stronie Sprzedawcy (w szczególności użyciu przez Kupującego niepoprawnego numeru zamówienia i nazwy produktu), Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o tych powodach, wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Płatności, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, jednak Kupującemu nie przysługuje

5.     W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6.     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

§ 5 
Termin realizacji zamówienia i wysyłka towaru
 

1.     House of fun zrealizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż podany dla danego towaru w serwisie, nie dłuższym niż 14 dni. Termin ten to czas wykonania produktu i przygotowania do wysyłki, do którego należy dodać czas dostawy. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, a które mają mu być dostarczone jedną (zbiorczą) przesyłką, zostaną one wysłane do Klienta łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego ze złożonych zamówień. Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty dokonania płatności przez Klienta.

2.     Do każdego zamówienia załączony jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji (rachunek ub faktura) oraz informacje, o których mowa w § 2 ust. 6 .

3.     Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Wysyłki dokonywane są od poniedziałku do piątku.

4.     Koszty dostawy podane w serwisie dotyczą przesyłek na terenie kraju. Koszty i możliwość wysyłki do innych krajów uzgadniane są indywidualnie w zależności od miejsca docelowego. Sprzedawca może nie mieć możliwości realizacji zamówienia do wybranego kraju.

5.     Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź.

6.     Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie pracowni – Skierdy, Żurawia 5, 05-101

 § 6 
Opisy i zdjęcia produktów

1.     Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów mają charakter informacyjny.

2.     Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

3.     Towary wykonane są z drewna zatem mogą na ich powierzchni wystąpić drobne skazy nie mające wpływu na funkcjonalności przedmiotu.

§ 7 
Odstąpienie od umowy – rezygnacja z zakupionego towaru

1.     Klient nie może anulować zamówienia, które zrealizowane zostało według specyfikacji Klienta (personalizowanego) lub dotyczącego towaru służącego zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, jeżeli towar został już wykonany. W tych przypadkach anulowanie zamówienia będzie uznawane za bezskuteczne. Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o skutecznym lub bezskutecznym anulowaniu zamówienia.

2.     Klient może w terminie 14 dni od potwierdzenia otrzymania towaru, bez podania przyczyny odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 7 ust. 1 i & 7 ust. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone może być wyłącznie na piśmie i przesyłane listem poleconym na adres pracowni: House of fun, ul. Żurawia 5, 05-101 Skierdy. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

3.     W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, to jest nie może nosić śladów użytkowania, powinien być przesłany z oryginalnym opakowaniem i zabezpieczony dokładnie w ten sam sposób, w jaki został wysłany do klienta. Do towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (paragon fiskalny, faktura VAT). W przypadku zniszczenia przedmiotu wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki zwrot ceny sprzedaży możliwy będzie tylko w wypadku uznania reklamacji przez firmę kurierską.

4.     W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta House of fun dokona zwrotu na rzecz Klienta ceny sprzedaży, pomniejszonej o koszty dostawy (w przypadku dostawy płatnej) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że w sposób wyraźny zgodzi się on na inny sposób zwrotu ceny. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni, z tym, że Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przesyłki, o której mowa w ust. 3. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Klienta nie są zwracane.

5.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta wedle jego specyfikacji w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych imieniem dziecka lub sprowadzonych na zamówienie.
6. House of fun nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie. Towar jest odpowiednio zabezpieczany przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Klient zobowiązany jest do rozpakowania paczki w obecności kuriera a w razie stwierdzenia uszkodzeń – spisania protokołu szkody

6.     Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towaru nie spełniając wymogów skutecznego odstąpienia od umowy House of fun zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia Klienta uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

7.     W przypadku odbioru Towaru osobiście, jako moment zawarcia umowy uznaje się przyjęcie towaru przez Klienta. W przypadku osobistego odbioru produktu przyjmuje się również, że umowa sprzedaży nie będzie uważana za umowę zawieraną na odległość ani poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683). W tym przypadku, Klient może zrezygnować z zakupu do chwili odbioru towaru. Możliwość rezygnacji nie dotyczy towaru wykonanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych imieniem dziecka lub sprowadzonych na zamówienie.

§ 8
Reklamacje/ Gwarancja
 

1.     House of fun jest obowiązane dostarczyć produkt bez wad i jest odpowiedzialne wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeśli dostarczony produkt ma wadę fizyczną (niezgodność sprzedanego produktu z umową). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za uszkodzenia towaru wynikające z winy Klienta lub powstałe na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, takich jak zniszczenia mechaniczne, zarysowania, złamania, uszkodzenia poszczególnych elementów wynikające z niewłaściwego użytkowania lub z braku odpowiedniego/bezpośredniego nadzoru nad dzieckiem, itp.

2.     House of fun odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 24 miesięcy od dnia wydania produktu Klientowi i zgłoszona nie później niż przed upływem 12 miesięcy od jej wykrycia.

3.     Reklamacja z tytułu rękojmi powinna być zgłoszona niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mail:tablice@houseoffun.eu Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania poprzez wysłanie informacji e-mail zwrotnej na adres, z którego wysłana została reklamacja. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez House of fun, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty i opisem reklamacji.

4.     W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

5.     House of fun udziela 12 miesięcznej gwarancji na tablice manipulacyjne, kredowe i kredowo-magnetyczne. Termin gwarancji liczony jest od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikające z winy producenta i ujawnione w trakcie normalnego użytkowania (zgodnego z zasadami bezpieczeństwa). W ramach gwarancji Sprzedawca zapewni naprawę uszkodzonego/wadliwego produkt, a w przypadku braku możliwości jego naprawy – wymianę na nowy wolny od wad. 

6.     Zgłoszenia dotyczącego wad/uszkodzeń należy dokonać na adres tablice@houseoffun.eu dołączając dokumentację fotograficzną. W terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, Klient otrzyma odpowiedź w sprawie.

7.     House of fun nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

                   § 9

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest MGSD Kajetan Kisielewski ul. Świętochowskiego 1 lok 74, 01-318 Warszawa  NIP 522-250-07-57, email: tablice@houseoffun.eu, zwana dalej: „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez wskazany adres e-mail lub listownie.

2.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne.

3.     Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4.     Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5.     Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres: a) potrzebny do wykonania umowy, b) wymagany przez przepisy podatkowe lub rachunkowe, c) konieczny dla ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń związanych z realizacją Umowy.

6.     Przewidywanymi odbiorcami danych są osoby, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych w zakresie obsługi dostaw przesyłek, obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

7.     Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.     Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.   W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 10 
Postanowienia końcowe

1.     Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej www.houseoffun.eu. Dokonywanie zakupów w sklepie w serwisie www.houseoffun.eu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy House of fun a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3.     Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już zrealizowanych usług oraz umów będących w trakcie realizacji.

4.     W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

5.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy House of fun a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod sąd w Warszawie.

6.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7.     Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.houseoffun.eu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych bez zgody House of fun.